DOA RASULULLAH SAW UNTUK ABU HURAIRAH

DOA RASULULLAH SAW UNTUK ABU HURAIRAH

DOA RASULULLAH SAW UNTUK ABU HURAIRAH

DOA RASULULLAH SAW UNTUK ABU HURAIRAH
DOA RASULULLAH SAW UNTUK ABU HURAIRAH

Bismillahirrahmanirrahim

حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عنابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه قال ابسط رداءك فبسطته قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديكبهذا أو قال غرف بيده فيه

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Bakr Abu Mush’ab berkata : telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ibrahim bin Dinar, dari Abu Dzi’b, dari Sa’id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah berkata : Aku berkata : Wahai Rasulullah, aku telah mendengar dari tuan banyak hadits namun aku lupa. Beliau lalu bersabda : Hamparkanlah selendangmu. Maka aku menghamparkannya, beliau lalu seolah menciduk sesuatu dengan tangannya, lalu bersabda: Ambillah. Aku pun mengambilnya, maka sejak itu aku tidak pernah lupa lagi. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Mundzir berkata : telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik dengan redaksi seperti ini, atau dia berkata, Menuangkan ke dalam tangannya. (HR. Bukhari No. 119)

حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عنسفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق وكانت الأنصاريشغلهم القيام على أموالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممته إلي فما نسيت شيئا سمعته منه

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb seluruhnya dari Sufyan, dia berkata : Zuhair Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah, dari Az Zuhri, dari Al-A’raj, dia berkata : aku mendengar Abu Hurairah berkata : Kalian mengira bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah saw, dan Allahlah Dzat yang Maha menepati janji. Dulu aku adalah orang yang miskin yang selalu membantu Rasulullah saw yang makan sekedar makanan pokok saja, sedangkan orang-orang muhajirin disibukkan dengan perniagaan di pasar-pasar, dan orang-orang anshar disibukkan dengan harta benda mereka, lalu Nabi saw bersabda : Siapa yang mau membentangkan bajunya maka dia tidak akan pernah lupa terhadap apa yang ia dengar dariku. Maka aku pun membentangkan bajuku hingga beliau selesai mengucapkan sabda-sabdanya lalu aku menempelkan bajuku ketubuhku. Setelah itu aku tidak pernah lupa akan hadits-hadits yang aku dengar dari beliau. (HR. Muslim No. 2492)

Dalam dua hadits ini terdapat keutamaan nyata

yang ada pada diri Abu Hurairah, serta mu’jizat yang jelas dari tanda-tanda kenabian. Hal itu dikarenakan, sifat lupa adalah sesuatu yang biasa terjadi pada diri manusia. Abu Hurairah sendiri mengakui bahwa dirinya dulu mempunyai banyak sifat lupa, kemudian hal ini hilang dikarenakan barakah Nabi saw.

Dan dalam Al-Mustadrak karangan Al-Haakim dari hadits Zaid bin Tsaabit ia berkata : Aku, Abu Hurairah, dan seorang yang lain pernah berada di sisi Nabi saw Beliau bersabda : berdoalah kalian. Aku dan temanku pun berdoa, sementara Nabi saw mengaminkannya. Kemudian Abu Hurairah berdoa : Ya Allah, sesunguhnya aku memohon kepada-Mu semisal apa yang dimohonkan oleh dua orang shahabatku ini. Dan aku memohon kepada-Mu ilmu yang tidak pernah aku lupakan. Nabi saw mengaminkannya. Kami pun berkata : Dan kami pun memohon seperti itu juga wahai Rasulullah. Beliau menjawab : anak dari auku daus itu telah mendahului kalian berdua.

Baca Juga: